6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli ziyaretçimiz,

Bulunduğumuz teknoloji çağında bilginin işlenmesi, paylaşılması ve yayılması çok hızlı, etkin ve hiç olmadığı kadar yoğun şekilde gerçekleşmektedir. Günümüzde en küçükten en büyüğe tüm toplum birimleri bilgi ve veri işlemekte, kurumlar bu şekilde hizmet vermekte; hizmet arzı, dağıtım ve pazarlama ve mal ve hizmetlerin gelişimi açısından bu işlemler kaçınılmaz bir hal almaktadır. Ancak veriler her zaman korunmalı, bu konuda işlemeler, aktarmalar ve her türlü süreç özenle yürütülmelidir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili alt mevzuat kapsamında, ayrıca Genel Veri Koruma Yönetmeliği GDPR(General Data Protection Regulation) uyarınca kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkındaki bu Aydınlatma Metninin amacı, kliniğimizden faydalanan veya faydalanmak üzere temasa geçen kişiler, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız ve iş ortaklarımız da dahil olmak üzere, kliniğimizle ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesine göre hukuka aykırı olarak açıklanmasını, hukuka aykırı olarak erişimini, aktarılmasını veya herhangi bir şekilde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, gerekli tedbirlerin alındığına, bu kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla, yayımlanmış ve/veya yayımlanacak olan mevzuata uygun olarak ilgili kişinin kişisel verilerinin korunması için en üst seviyede gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari ve teknik tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmakta olduğuna dair, İlgili Kanun’un 10. maddesine göre Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Kapsamında ilgili kişinin bilgilendirilmesidir.

 

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin veri sorumlusu “Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No: 20 Ataköy Towers B Blok K:6 D:83-84, 34212 - Bakırköy / İstanbul” adresinde bulunan, 5470145459 vergi numarası ile Bakırköy Vergi Dairesi’ne kayıtlı olan Muayenehane sahibi, Prp saç tedavisi, Post-bariatrik cerrahi, Blefaroplasti, Botoks Enjeksiyonu, Çene Estetiği, Dudak Ve Yüz Dolgusu, Göz Altı Morlukların Giderilmesi, Göz Estetiği, Boyun Estetiği, Jinekomasti, Karın Germe (Abdominoplasty)(Tummy Tuck), Yağ Alımı (Liposuction), Koltuk Altı Terlemesi, Selülit ve Lipoliz Mezoterapisi, Yüz Estetiği, İmplant Uygulamaları, Bichectomy, Kozmetik Cerrahi, Rinoplasti (Burun Estetiği), Kepçe Kulak Estetiği, Kol Germe, Meme Estetiği, Tüm Vücut Estetiği, Yağ Enjeksiyonları uzmanı Op.Dr. Çağdaş Orman’dır.

Veri sorumlusu sıfatıyla; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde gerek Kliniğimiz ve/veya internet sayfamızın ziyaret edilmesi gerekse çağrı merkezimiz tarafından aranılması ya da çağrı merkezimizin aranması suretiyle talep edilen ve/veya ürün ya da hizmet alımı için bizimle doğrudan ve/veya dolaylı şekilde paylaşılmış olan kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, Kanun’un öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, ilgili kişinin talebi ile silinebileceğini ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebileceğini beyan ederiz.

 

2. İşlenecek Kişisel Veriler

Veri sorumlusu tarafından işlenecek kişisel verileriniz, KVKK’da tanımlandığı şekliyle “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelen verilerinizdir. Yine aynı Kanun kapsamında özel nitelikli kişisel veri ise “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini” ifade etmektedir.

Kliniğimiz, hastaların/ziyaretçilerin onayı ile kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri tamamen veya kısmen elde edebilir, sınıflandırabilir, kaydedebilir ve kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir.

Bu doğrultuda, aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın işlenen kişisel veri kategorileriniz ile içerikleri şu şekildedir:

Kimlik Verisi : Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, SGK Sicil Numarası, İmza, Medeni Durum, Nüfus Cüzdan Seri ve Sıra Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Kimlik, Ehliyet, Pasaport Fotokopisi

İletişim Verisi: Telefon numarası, e-posta adresi, ikametgâh adresi

Finans Verisi: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz.

Sigorta Verisi: Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: (Sağlık verileriniz) Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, ölçümleriniz, çizimleriniz, çeşitli kalıplarınız, reçete bilgileriniz, kan grubunuz, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: İşlem öncesi – sırası – sonrası alınan iki ve 3 boyutlu fotoğraflar ile video kayıtları. Güvenlik kameraları tarafından kapalı devre kaydedilen kamera sistemi ile alınan görüntü ve ses kaydı, çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları, özel yazılı rıza ve izin(onam) formları ile tanıtım, araştırma, tıbbi ya da estetik/kozmetik işlemin yapıldığının teyit ve kanıtına dair veya başka hasta adaylarının tıbbi işleme ikna amacıyla fotoğraf veya video kaydına alınan kişisel verileri bu kapsamdaki verilerdir.

Aile Ve Yakını Verisi: Hasta yakınları ad-soyad, iletişim bilgisi, hasta geçmişi için gerekli olduğu halde aile sağlık bilgisi

Hukuk Verisi: Kişilerin davacı, davalı olmalarına ilişkin tüm veriler ve icra verileridir. Klinik personelleri ve Klinik ile davası ya da icra takibi bulunan herhangi bir kişiyle ilgili verilerdir.

Taşıt Plaka Verisi: Kliniğimize ait otopark veya özel vale hizmetinden faydalanılması halinde araç plaka verileri bu kapsamdadır.

Müşteri İşlem Verileri: Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek, sipariş bilgisi, talep bilgisi ve benzeri kapsamdaki verilerdir.


Özlük Verisi: Personelin işe başlama tarihi, ücret, aylık çalışma gün sayısı gibi özlük işlemlerine dair yasa veya iş sözleşmesi gereği alınan verilerdir.

Eğitim Verisi: Kliniğimizde çalışan personel, personel adayları, stajyerler veya kursiyerler ya da ilgili diğer kişiler bakımından eğitim durumuna ilişkin verilerdir.

İş ve Meslek Verisi

Klinikte çalışan personel, personel adayları, stajyerler veya işbaşı eğitimi kursiyerleri ya da ilgili diğer kişiler bakımından iş veya mesleğe dair tüm verilerdir. (Mesleki deneyim, diploma, kurs verileri dahil)

Yorum ve Şikayet Verileri

Sunduğumuz hizmetlerin değerlendirilmesi amacı ile web sitemiz üzerinden veya başka kanallardan, onay ve rıza vererek Kliniğimize yapılan başvurular,  yorum ve şikayet içeriğindeki veriler.

Fiziksel mekân güvenliği: Kamera görüntüleri

Bizimle paylaşacağınız aile üyelerinize ait kişisel verilerle ilgili olarak aile üyelerinizin bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Veri sorumlusu tarafından kişisel verileriniz ve açık rıza halinde özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda ve ancak bunlarla sınırlı olmayan ve gerektiği takdirde benzer amaç ve sebeplerle KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisinde ve kliniğimiz VERBİS kaydında belirtilen ilkelere ve sürelere uygun amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenme amacı:

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

 

 • Kliniğimiz tarafından sağlanan hizmet gerekliliği kimliğinizi teyit etme,

 

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,

 

 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

 

 • Muayenehanenin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,

 

 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

 

 • İlaç ve tıbbi cihaz temini,

 

 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,

 

 • Sağlık hizmetlerinin sunulması (Tıbbi veya medikal/kozmetik teşhis, muayene, tedavi ve her türlü bakım hizmetlerinin yürütülmesi) ve sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma, araştırma yapılması,

 

 • Sağlık turizmi kapsamında ulaşım, konaklama ve teşrifat hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için görevliler tarafından gerekli iletişimlerin sağlanabilmesi,

 

 • Kliniğimiz tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi,

 

 • Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,

 

 • Faturalandırma yapılabilmesi başlıkları altında sayılabilir.

 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Bilgi Teknolojilerine dayalı çeşitli yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da GSM teknolojileri de dahil olmak üzere elektronik olarak toplanabilmektedir.

Ayrıca, kişisel verilerin işlenmesi amaçları doğrultusunda, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde hüküm altına alınmış kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da ve Kliniğimiz VERBİS kaydında belirtilen genel ilkelere ve sürelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname,

 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği
 • 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

Hukuki sebeplerle ile işlenecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması, Kanunu’nun 6. Maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere “Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.”

5. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulması Zorunlu İlkeler

• Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

• Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

• Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

• İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olma

• İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

 

6. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızası belirli bir konuya ilişkin olmalı, bilgilendirilmeye dayalı olarak özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

b. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

c. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

d. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

e. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması

f. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

g. Veri Sorumlusu’nun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

7. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

6698 sayılı Kanun’un 6. maddesinde kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanmış ve özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesinin yasak olduğu da hüküm altına alınmıştır. Buna göre; Özel nitelikli kişisel veriler veri sorumlusu tarafından, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği usul ve esaslar da dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

a. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler: kanunlarda açıkça öngörülen hâllerde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Bunun dışındaki her hal ve durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

b. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler: ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Bunun dışında veri sahibinin açık rızası alınmaktadır.

Özel nitelikteki kişisel verileriniz arasında sayılan, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileriniz, ancak kanunlarda öngörülen hâllerde, açık rızanız aranmaksızın yukarıda sayılan gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yanında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 21.06.2019 tarihli Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla açık rızanız aranmaksızın yukarıda sayılan gerçek veya tüzel kişilere aktarılabilecektir. Aksi halde açık rızanıza başvurulacaktır. Elektronik Tıbbi Kayıtlar ve Elektronik Sağlık kayıtları da bu kapsamdadır.

 

8. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

6698 sayılı Kanun’un 7. Maddesine göre, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Kliniğimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için zorunlu ve gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler periyodik imha sürelerine veya veri sahibi ilgili kişinin varsa başvurusuna uygun olarak belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilecektir. Kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

9. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin aktarılması konusunda 6698 sayılı Kanun’da Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin düzenlemelere paralel düzenlemeler hüküm altına alınmıştır. Kanun’un 8. maddesine göre:

“Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.” Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Kliniğimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemlerle gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin Kliniğimiz tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Kliniğimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Kliniğimiz tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin Kliniğimiz tarafından aktarılmasının Kliniğimizin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kliniğimiz meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
 • Kanun’un 9. maddesine göre; Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

 

10. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK 11. madde kapsamında kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 

KVKK 13. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca; kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen tablodaki esaslara uyarak tarafımıza iletebilirsiniz.

 

 

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU ADRESİ

AÇIKLAMALAR

Şahsen

Ataköy Towers Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No: 20 B Blok K:6 D:83-84 34212 - Bakırköy / İstanbul

Başvuru Sahibi’nin aşağıdaki başvuru adresine bizzat gelerek, kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması mümkündür.

Noter Vasıtasıyla Tebligat İle

Ataköy Towers Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No: 20 B Blok K:6 D:83-84 34212 - Bakırköy / İstanbul

Tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

İadeli Taahhütlü Mektup İle

Ataköy Towers Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No: 20 B Blok K:6 D:83-84 34212 - Bakırköy / İstanbul

Kimliğinizi tespit edici belgeler eklenmelidir ve tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmzayla e-posta Yolu İle

 

 

 

 

 

 

 

 

[email protected]


Başvuru Sahibi tarafından, Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmza ile imzalanması ve E-posta’nın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

 

Kişisel veri sahibinin, haklara ilişkin talebini usule uygun olarak tarafımıza iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. Başvurunun veri sorumlusu olarak tarafımız hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Avrupa Birliği vatandaşı ve diğer yabancı ülke vatandaşı ziyaretçilerimiz/hastalarımız için bilgilendirme ve aydınlatma, talebi halinde metnin İngilizce tercümesi veya tercüman yardımıyla yapılabilecektir.

Yayım tarihi itibariyle güncel 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan eldeki Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

TRİO KLİNİK- ÇAĞDAŞ ORMAN