Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Veri Politikamız

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kliniğimiz (TRİOKLİNİK – Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN) Veri Sorumlusu sıfatıyla, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

 

TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN tarafından Kişisel Veriler, Kanun’da ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Veri sorumlusu, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder:

 

aa. Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.

 

bb. Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.

 

cc. Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’in işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle, TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’in yürütmekte olduğu faaliyet ve süreçleri ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

 

dd. Kişisel Veriler, TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için öngörülen amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen Kişisel Veri, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanlar ile sınırlı tutulur. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.

 

ee. İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterilir; aksi durumda Kişisel Verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Kişisel Verinin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Verilerin gerekli sürenin sonunda muhafaza edilmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirler alınacaktır.

 

 

 1. Kapsam

Bu politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN Ortağı/Hissedarı, TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN Yetkilileri, TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN Çalışanları, Çalışan Adayı, Çalışan Yakınları, Ziyaretçiler, Müşteriler, Müşterinin Teslimle Görevlendirdiği Kişi, Aday Müşteriler, Müşteri Yetkilisi, Kiralayan, Kiracı, Tedarikçiler, Tedarikçi Çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenen gerçek kişileri kapsar. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır.

Bu politika Veri Sorumlusu bünyesinde bulunmakta olup Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin TRİOKLİNİK tarafından hazırlanmış aydınlatma metinleri internet sitesinde yayımlanmak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahipleri, Kanun hakkında bilgilendirilmektedir.

Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Veri Sorumlusu tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin Politika’da belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır. Bu kapsamda işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki tanımlarda belirtilen gerçek kişilerdir. Politika, Veri Sorumlusu’ nun kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinin tamamını kapsamakta olup, gereklerine tüm Veri Sorumlusu çalışanları ve ilgili üçüncü taraflarca uyulması zorunludur.

 

 1.  Tanımlar

TRİOKLİNİK – Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN/TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN/

Veri Sorumlusu

 

TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN  

Kişisel Veri/Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel

 Veri/Veriler

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin

İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel Veri Sahibi/

İlgili Kişi

Kişisel verisi TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN tarafından işlenen gerçek kişileri ifade eder.

Çalışan

TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN ile arasında iş akdi ilişkisi içerisinde olmuş ve olan gerçek kişilerdir.

TRİOKLİNİK - ÇAĞDAŞ ORMAN Ortağı/Hissedarı

TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’in ortağı/hissedarı olan gerçek kişilerdir.

TRİOKLİNİK - ÇAĞDAŞ ORMAN Yetkilileri

TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’in ortaklar kurulu üyeleri ve yetkili diğer gerçek kişilerdir.

Çalışan Adayı

TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’in incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

Ziyaretçi

TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla giren tüm gerçek kişilerdir.

Müşteri

TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri satın alan veya kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.

Aday Müşteri/

Potansiyel Müşteri

TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’in ürün ve hizmetlerini satın alma kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek ve tüzel kişilerdir.

Tedarikçi

TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’in alım kapsamında kalmak kaydıyla her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişilerdir.

Tedarikçi Yetkilisi/

Çalışanı

TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişi tedarikçilerin çalışanları, ortakları ve yetkilileri dâhil olmak üzere tüm gerçek kişilerdir.

Kiralayan/ Kiracı

TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN ile kira sözleşmesi imzalayan ve kira ilişkisi içerisinde bulunan kiralayan ve kiracı gerçek kişilerdir.

İrtibat Kişisi

TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN Yetkilisi tarafından belirlenecek kişi ya da kişilerdir.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. (İşbu politika çerçevesinde Veri Sorumlusu TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’i ifade eder.)

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Veri Yok Etme

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel Veri Silme

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Yönetmelik

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

 

 1. Kişisel Veri İşleme Şartları

 

TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN KVKK’ da sayılan istisnalar dışında ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

 

i. TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Vergi Usul Kanunu’nun 230’uncu maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına ve TC. Kimlik numarasına/vergi numarasına yer verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır.

 

ii. Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir.

 

iii. TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın banka ve hesap numarası bilgisi alınabilecektir.

 

iv. TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN, veri sorumlusu olarak, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini işleyebilir.

 

v. TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN tarafından Kişisel Veri Sahiplerinin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Verileri, korunması gereken hukuki yarar ortadan kalktığından işlenebilir.

 

vi. TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir.

 

vii. TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN, Kişisel Veri Sahiplerinin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için Kişisel Verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini işleyebilir. TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN, Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Kişisel Veri Sahiplerinin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

 

 1. İşlenen Veriler

Sağlığınıza ilişkin veriler başta olmak üzere, ad, soyad, TC Kimlik Numarası ve/veya Yabancı Kimlik Numarası, pasaport numarası, geçici TC Kimlik numarası, medeni hal, cinsiyet, doğum yeri ve/veya tarihi, meslek, sigorta kart numarası, sağlık güvencesi, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası, diğer kimlik verileriniz, telefon numarası, adres, email adresi ve sair iletişim verilerinizi, elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi; hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; gereği ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, tüm web sitelerimiz ve online hizmetlerimiz aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) kapsamakta olup Kliniğimiz tarafından 3. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve 4. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN tarafından sağlanan hizmet ve TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN ya da internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

 • Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN tarafından;
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
 • TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN ve TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’in kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,
 • TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN tarafından sunulan hizmet ürün ve projelerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi,
 • Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
 • Hizmet ve tekliflerin sunulması,
 • Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
 • Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,
 • TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN’in ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
 • İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
 • TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMAN ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
 • Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 3’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMANleri; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup TRİOKLİNİK - Op.Dr. ÇAĞDAŞ ORMANlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

 1. Veri Elde Etmenin Hukuki Sebebi ve Yöntemi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve Kliniğimiz’in sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri, amacıyla toplanır.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile TRİOKLİNİK - ÇAĞDAŞ ORMAN, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Verilerin muhafaza süresi dolduğunda 6 aylık periyodik imha sürecinde veri sorumlusu tarafından re’sen silinir. Kişisel Verilerin silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilir. Buna göre Kişisel Veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. Kişisel Verilerin yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

TRİOKLİNİK - ÇAĞDAŞ ORMAN, Kişisel Verileri mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler TRİOKLİNİK - ÇAĞDAŞ ORMAN’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak TRİOKLİNİK - ÇAĞDAŞ ORMAN’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve TRİOKLİNİK - ÇAĞDAŞ ORMAN’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda TRİOKLİNİK - ÇAĞDAŞ ORMAN’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili TRİOKLİNİK - ÇAĞDAŞ ORMAN tekniklerine dair detaylı düzenlemeler, TRİOKLİNİK - ÇAĞDAŞ ORMAN Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonimleştirilmesi Politikasında yer almaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 

Şirket, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Alınan İdari Tedbirler

 1. Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 2. Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 3. Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 4. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 5. Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 6. Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 7. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarda ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 8. Özel nitelikli kişisel verileri işleme, aktarma yetkisi olanlar belirlenmiştir.
 9. Özel nitelikli kişisel veriler özel kilitli dolaplarda tutulmaktadır.
 10. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 11. Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 12. Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 13. Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 14. Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmaktadır.
 15. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

Alınan Teknik Tedbirler:

 1. Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 2. Bilgi teknoloji sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 3. Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
 4. Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 5. Güncel anti – virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 6. Güvenlik duvarı kullanılmaktadır.
 7. Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup, bunların takibi yapılmaktadır.
 8. Şifreleme yapılmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Aşağıda yer alan “KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu”nu doldurarak bize elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek veya mail adresimize ileterek kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • İşlenme amaçlarını öğrenme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kliniğimiz’in hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • Otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
 • Kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve/veya en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılır.

 

BAŞVURU KANALLARI:

 

TRİOKLİNİK - ÇAĞDAŞ ORMANimize yazılı olarak yapılacak başvurular, aşağıdaki başvuru adreslerine, işbu formun FORMUN LİNKİ KONACAK ( eksiksiz doldurulması ve imzalı olarak aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile tarafımıza iletilmesi suretiyle yapılabilir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU ADRESİ

AÇIKLAMALAR

Şahsen

Ataköy Towers Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No: 20 B Blok K:6 D:83-84 34212 - Bakırköy / İstanbul

Başvuru Sahibi’nin aşağıdaki başvuru adresine bizzat gelerek, kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması mümkündür.

Noter Vasıtasıyla Tebligat İle

Ataköy Towers Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No: 20 B Blok K:6 D:83-84 34212 - Bakırköy / İstanbul

Tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

İadeli Taahhütlü Mektup İle

Ataköy Towers Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No: 20 B Blok K:6 D:83-84 34212 - Bakırköy / İstanbul

Kimliğinizi tespit edici belgeler eklenmelidir ve tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmzayla e-posta Yolu İle

 

 

 

 

 

 

 

 

[email protected]İOKLİNİK - ÇAĞDAŞ ORMAN.com.tr


Başvuru Sahibi tarafından, Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmza ile imzalanması ve E-posta’nın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.